Dane osób finansujących kandydatów w wyborach nie są tajne

(2018-09-19)

Zgodnie z Kodeksem wyborczym finansowanie kampanii wyborczej jest jawne. Osoba dokonująca wpłaty na komitet wyborczy w celu poparcia kandydata nie może zastrzec, aby jej dane nie były ujawniane.

Na podstawie art. 140 Kodeksu wyborczego, komitety wyborcze są obowiązane prowadzić rejestry kredytów oraz wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy wskazać tam imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania takiej osoby.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. od 1 stycznia 2018 r. wynosi ono 2100 zł.


Informacje o kredytach i wpłatach
Komitety są obowiązane umieszczać rejestr na swojej stronie internetowej i uaktualniać w taki sposób, aby informacje o kredytach i wpłatach ujawniane były w terminie 7 dni od dnia udzielenia kredytu lub dokonania wpłaty.
Rejestry kredytów i wpłat powinny być umieszczone na stronach internetowych komitetów, co najmniej do dnia podania sprawozdania finansowego przez Państwową Komisję Wyborczą do publicznej wiadomości albo przedłożenia sprawozdania finansowego komisarzowi wyborczemu.
Rozporządzenie w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze określa:
wzór rejestru kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy zakres danych zawartych w rejestrach,
wzór rejestru wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę ;
sposób prowadzenia rejestru kredytów oraz rejestru wpłat;
sposób przekazania organom wyborczym rejestru kredytów oraz rejestru wpłat.
 
Rejestry na stronach internetowych
Przepisy rozporządzenia zawierają w załączniku m.in. wzór rejestru wpłat w którym zawarto: datę wpisu; datę wpłaty; imię i nazwisko; miejscowość zamieszkania; kwotę wpłaty, łączną kwotę wpłat oraz dodatkowe informacje.
Rejestry kredytów i rejestry wpłat są dostępne na stronach internetowych komitetów wyborczych w sposób ciągły, a dane z ww. rejestrów komitety wyborcze przekazują właściwemu organowi wyborczemu w formie pliku PDF zapisanego na płycie CD lub DVD, w standardzie ISO 9660.
Możliwość pozyskiwania środków przez komitety wyborcze kończy się po wyborach, a wydatki nie mogą być dokonywane po złożeniu sprawozdania finansowego, które pełnomocnik finansowy przedkłada trzy miesiące od dnia wyborów.   

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Patronat Honorowy
Ministerstwo Cyfryzacji
Główni Partnerzy Merytoryczni
G+P Gawroński & Partners
Lubasz i Wspólnicy Kancelaria radców prawnych
Współpraca merytoryczna
LEX Ochrona Danych Osobowych
Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Sieradzka & Partners
Partnerzy
Altkom
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
PwC
Wsparcie technologiczne
LEX Compliance RODO
Patroni medialni
Prawo.pl
co do zasady
Back to Top