Nie można odmówić podania kontaktu do burmistrza i kandydata w wyborach

(2018-09-17)

Nie można odmówić podania informacji zawierających dane służbowe - adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu funkcjonariusza publicznego sprawującego urząd z wyboru i kandydującego w wyborach – podkreśla Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Dane w zakresie służbowego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, pod którym można się skontaktować z osobą, są danymi jawnymi i odmowa ich udostępnienia z powołaniem się na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie znajduje podstaw. Dane służbowe są ściśle związane z pełnieniem funkcji publicznej przez takiego funkcjonariusza i mogą być wykorzystane oraz udostępniane nawet bez jego zgody.


Co jest informacją publiczną?
Według UODO wskazują na to przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 2 ust. 1, na zasadach i w trybie określonym w jej przepisach, każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

Prawo to podlega ograniczeniu jedynie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 
Telefon komórkowy nie
Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje jednak na możliwość wyłączenia spod rygorów przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej konieczności udostępnienia numerów służbowych telefonów komórkowych osób pełniących funkcje publiczne. W świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z samego faktu, że telefon jest służbowy nie można wyprowadzić wniosku, iż numer telefonu, tj. numer, dla którego wykonywana jest usługa przez operatora, jest informacją publiczną (zob. wyrok WSA w Poznaniu z 20 października 2015 r., sygn. akt II SAB/Po 21/15).

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Patronat Honorowy
Ministerstwo Cyfryzacji
Główni Partnerzy Merytoryczni
G+P Gawroński & Partners
Lubasz i Wspólnicy Kancelaria radców prawnych
Współpraca merytoryczna
LEX Ochrona Danych Osobowych
Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Sieradzka & Partners
Partnerzy
Altkom
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
PwC
Wsparcie technologiczne
LEX Compliance RODO
Patroni medialni
Prawo.pl
co do zasady
Back to Top